top of page
Webshop-03 (1)_edited.png

Avtal

1. Har alla anställda skriftliga anställningsavtal?
2. Har ni bevakning på anställningstid vid tidsbegränsade anställningar?
3. Får anställd med tidsbegränsad anställning information om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar?
4. Kan en deltidsanställd anmäla att hen vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad?
5. Får anställd med tidsbegränsad anställning information om att anställningen kommer att upphöra?
6. Får anställda som sänds utomlands i arbete skriftlig information om arbetsvillkoren före avresa?

Försäkringar och pension

7. Har ni tecknat försäkringar för de anställda?
8. Betalar ni in till tjänstepension för era anställda?

Arbetstider

9. Förs anteckningar för varje arbetstagare om jourtid, övertid och mertid?
10. Uppgår ordinarie arbetstid till högst 40 timmar per vecka?
11. Tas övertid ut med högst 50 timmar per kalendermånad eller 200 timmar per kalenderår?
12. Får arbetstagarna dygns- och veckovila?
13. Får arbetstagarna rast eller måltidsupphåll var femte timma?

Frånvaro

14. Har arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje semesterår?
15. Förläggs semesterledigheten så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor juni-augusti?
16. Lämnas underrättelse om hur semesterledigheten ska förläggas senast två månader före ledighetens början?

Arbetsmiljö

17. Finns det skriftliga instruktioner för arbete som är förenat med allvarliga risker?
18.  Har cheferna kunskaper i hur man hanterar ohälsosam arbetsbelastning, krisstöd och kränkande särbehandling?
19. Sysselsätter ni någon minderårig, dvs person som inte fyllt 18 år?
20. Undersöker ni arbetsmiljön så att gravida kvinnor, nyförlösta kvinnor och ammande kvinnor inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet?
21. Finns det beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd med hänsyn till verksamhetens art på varje arbetsställe?
22. Får arbetstagare som arbetar vid bildskärm mer än en timma per dag genomgå synundersökning?
23.Finns det rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras?
24. Utreds orsakerna om arbetstagare råkar ut för ohälsa, olycksfall eller allvarligt tillbud i arbetet?

Aktiva åtgärder och likabehandling

25. Finns det skriftliga riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier?

Medbestämmande

26. Har arbetstagare och arbetsgivare möjlighet att organisera sig?
27. Får berörda arbetstagarorganisationer regelbunden information om hur verksamheten utvecklas?
28. Kallar ni till förhandling innan ni fattar beslut om viktiga förändringar i verksamheten?
29. Får arbetstagare som har utsetts företräda sin organisation vid förhandling rätt till ledighet för att delta?
Loading-06.jpg

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

bottom of page