Vi vet vad du behöver veta |
och vi delar gärna med oss av vår kunskap

Strategisk lönepolitik, för lönespecialister

Utvecklingen i samhället tyder på att du som lönespecialist blir allt mer av en expert inom löneområdet. Det innebär att du i framtiden inte bara behöver ha god kunskap inom praktisk lönehantering, lagar och avtal, ekonomi och lönesystem - du behöver även ha god kunskap inom strategisk lönepolitik.

Målbaserad lönesättning

Sedan många år tillbaka är den individuella och differentierade lönesättningsmodellen den som tillämpas i de flesta organisationer inom såväl offentlig som privat sektor i Sverige. Ändå finns det en okunskap om vad den egentligen innebär. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och guida dig till en lönesättningsmodell som baseras på medarbetarnas individuella måluppfyllelse!   

Lönekartläggning

Vet du att du som arbetsgivare, från och med den 1 januari 2017, måste börja göra lönekartläggning årligen? Diskrimineringslagen ställer krav på detta i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Är du osäker på hur du ska gå tillväga? Vi ger dig de kunskaper du behöver ha för att kunna genomföra en lönekartläggning enligt Diskrimineringslagens krav.    

Juridiken vid rekrytering

Man brukar säga att arbetsgivare har fri anställningsrätt, men hur fri är denna anställningsrätt egentligen? Många arbetsgivare väljer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och personliga egenskaper i urvalsprocessen – vad säger lagstiftningen om det?
Den här kursen behandlar juridiken vid rekrytering ur ett praktiskt perspektiv. Utgångspunkten är att arbetsgivaren har anställningsfrihet, men det finns lagar och regler som begränsar denna frihet.

Grundläggande arbetsrätt

Att känna till vilka lagar och regler som styr förhållandet på arbetsmarknaden bidrar till att undvika onödiga, tidskrävande och dyra tvister. God kunskap inom arbetsrätt skapar trygghet för både medarbetare och arbetsgivare och stärker arbetsgivarvarumärket. Kursen ger en översikt av den arbetsrättsliga regleringen i praktiken. Vi tar upp konkreta exempel på vad som måste beaktas vid ingående av en ny anställning, under pågående anställning och vid upphörande av anställning.

Fördjupning arbetsrätt
- med förhandlingsteknik

Arbetsrätt är ett stort område. På denna tvådagarsutbildning dyker vi ner i komplexa arbetsrättsliga frågeställningar och utmanar oss i frågor som kräver bred arbetsrättslig kunskap. Vår ambition är att du dels ska få fördjupade arbetsrättsliga kunskaper och dels kunna tillämpa dem på ett övertygande sätt. 

Aktiva åtgärder

Alla arbetsgivare har en skyldighet enligt lagstiftning att, inom ramen för sin verksamhet, vidta aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Att samverka kring arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljö är allt som vi påverkas av på en arbetsplats, från fysiska faktorer till psykosociala. Ett effektivt arbetsmiljöarbete vilar på två ben, arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens medverkan, och det är viktigt att dessa samverkar för att man ska nå framgång. Till denna utbildning inbjuds både arbetsgivarrepresentanter och skyddsombud för att tydligare belysa våra olika roller och perspektiv.