Vi har mycket vi vill förmedla |
och vi tror på kommunikation i alla former

Press
Är du journalist och vill ha uttalanden i frågor inom HR? Kontakta gärna oss.

Vi står till förfogande med expertkompetens, och ser alltid till att svara snabbt på de frågor vi får.

Sociala medier
Följ Lexa HR på Facebook och få gratis tips, nyheter och information inom HR!  

Ta del av vårt nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om det senaste inom HR - ta del av vårt nyhetsbrev! Helt kostnadsfritt.

BLOGG

2017 > 01

Som arbetsgivare har du en skyldighet att samverka med arbetstagare i arbetet med aktiva åtgärder. Exakt hur denna samverkansskyldighet ska se ut är däremot inte tydligt reglerat. Här kommer några snabba tips för att komma igång! 

Samverkansregeln är en allmänt hållen regel som innebär att du som arbetsgivare är skyldig att samverka i samtliga delar i arbetet med aktiva åtgärder. Samverkan innebär, enligt förarbetena till lagstiftningen, att arbetsgivare och fackliga organisationer ska arbeta gemensamt i dialog. Eftersom det inte har angetts hur samverkan ska gå till är det upp till varje organisation att anpassa arbetet utifrån de specifika förutsättningar som finns avseende behov, bransch och arbetsplats.

Vad innebär samverkan egentligen?
Begreppet samverkan ges, inom diskrimineringslagstiftningen, samma innebörd som inom övrig arbetsrätt. Det innebär att arbetsgivare och arbetstagare gemensamt ska verka för att frågor drivs aktivt på arbetsplatsen. Arbetstagarna representeras vanligtvis av de fackliga organisationer som finns. Är inte medarbetarna med i något fack innebär det dock inte att de kan lämnas utanför. Du som arbetsgivare får i sådana fall ta ställning till på vilket sätt arbetstagarna lämpligast kan bjudas in i arbetet.

Har ni kollektivavtal? Om ja, är ni också skyldiga att förse arbetstagarorganisationen med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder. Tillgång till relevant information är en förutsättning för att skapa en meningsfull samverkan.

Hjälp, måste vi redovisa allas löner öppet nu?
Den i särklass valigaste frågan jag får när jag genomför lönekartläggningar eller håller utbildningar i aktiva åtgärder är om arbetsgivaren måste redovisa allas löner öppet när de gör lönekartläggningar. De allra flesta arbetsgivare uttrycker en oro över att lämna ut information om enskilda arbetstagares löner.

Lugn. Lagen ger inte arbetstagarorganisationer en generell rätt att ta del av alla arbetstagares löner bara för att de har en skyldighet att samverka i arbetet med aktiva åtgärder. Det finns dock situationer när det kan vara berättigat att arbetstagarorganisationen får ta del av sådan information, men behovet får bedömas från fall till fall. Om informationen avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller regler om tystnadsplikt och skadestånd enligt MBL.  

Samverkan behöver inte innebära konsensus
Det är viktigt att poängtera att arbetsgivarens samverkansskyldighet inte ställer krav på att parterna ska komma överens. Det är arbetsgivarens skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder, oavsett hur de fackliga organisationerna bidrar i arbetet. 

Känner du dig osäker på hur du ska komma igång med ert samverkansarbetet för likabehandling och mot diskriminering i din organisation? Följ våra enkla steg.
 
Steg 1 – Diskussion i ledningsgrupp
Alla arbetsgivare har enligt lagstiftning en skyldighet att bedriva ett systematiskt arbete kring aktiva åtgärder i arbetslivet. De arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter får föreläggas att fullgöra dem, föreläggandet förenas då också med vite. Forskning visar att de arbetsgivare som antar ett aktivt ledarskap, som vågar lyfta frågor kring likabehandling och som vill förändra också når större framgång i sitt arbete. Hur ser det ut i din organisation?

Diskutera även igenom följande;
-Vilka ekonomiska resurser finns för att arbeta med aktiva åtgärder?
-Hur skapar vi uthållighet och långsiktighet i detta arbete?
-Hur kan vi integrera arbetet kring aktiva åtgärder i vårt pågående arbetsmiljöarbete?
 
Steg 2 – Inbjudan till överläggning eller samverkansmöte
Finns det rutiner för hur samverkan ska bedrivas i din organisation? Bjud in till lokal förhandling eller samverkansmöte i enlighet med dem.
 
Steg 3 – Dagordning samverkansmöte
Samråd med arbetstagarsidan om hur arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling ska läggas upp.

-Vilka ska delta i arbetet? Chefer, fack, HR, lön eller andra sakkunniga?
-Vilken kunskap behöver samverkansgruppen ha för att kunna genomföra arbetet kring aktiva åtgärder?
-Hur skapar vi en systematik i arbetet?
-Hur uppfyller vi samverkansskyldigheten?
-Skapa en projektplan. Vem gör vad? När ska det vara klart? 
-Hur ska resultatet kommuniceras ut i organisationen? 
 

Läs hela inlägget »