Låt det inte gå för lång tid


 
Våren avslutades med flera parallella förhandlingar. Samtliga ärenden såg snarlika ut; chefer som under längre tid uppmärksammat medarbetare som misskött sig på olika sätt, inte presterat och haft samarbetssvårigheter. Trots problemen hade cheferna under lång tid valt att avvakta arbetsledande åtgärder. Genom att inte ta tag i problemen hann små problem växa sig stora, och med tiden även infekterade.

Arbetsrätten, grunden i anställningen
Arbetsrätt beskrivs ofta som ett komplicerat ämne; det är omfattande och snårigt. Kanske är det av den anledningen också många väljer att undvika frågorna? Att det finns en inneboende rädsla för att göra fel och att det därför är bättre att inte agera alls. Som arbetsgivare går det emellertid inte att smita under radarn. Arbetsrätten utgör grunden i anställningen och det finns några grundläggande spelregler som alla behöver känna till för att få anställa, ha anställda i arbete och kunna avsluta anställningar på ett regelrätt sätt.

Arbetsgivare och arbetstagare
Samtidigt tycker jag inte att vi bör krångla till det mer än nödvändigt. Som chef behöver man långt ifrån kunna alla paragrafer utantill, däremot brukar jag rekommendera att man har en grundläggande förståelse. Man måste förstå att arbetsrätten bygger på två parter; en arbetsgivare och en arbetstagare och att de får förpliktelser gentemot varandra så fort de ingår anställningsavtal med varandra. Arbetsgivaren förbinder sig att betala lön och arbetstagaren förbinder sig att utföra arbete på acceptabel nivå för arbetsgivarens räkning. Som arbetstagare är man då skyldig att följa de beslut som arbetsgivaren fattar samt de regler som finns på arbetsplatsen, vara lojal och inte skada arbetsgivarens verksamhet. Med denna kunskap i bakhuvudet räcker det att det ringer en klocka när man ställs inför avvikande situationer.

Skjut inte personalproblemet framför dig
Min erfarenhet säger att många arbetsgivare ofta skjuter personalproblem framför sig och väntar in i det sista innan de tar tag i dem. Arbetsgivare har då ofta, i all välmening, dragit sig för att påtala problemen, varit alltför vaga i sina tillrättavisningar eller kanske rent av tagit till åtgärder som komplicerat situationen ännu mer istället för att lösa den. Vid det laget har problemet ofta eskalerat ytterligare, nått sin kulmen och blivit akuta.

Lös personalproblemet på rätt sätt
Ur ett arbetsrättsligt perspektiv finns det ”rätt” och ”fel” sätt att hantera personalproblem på, det finns en arbetsgång man som arbetsgivare bör följa. Om arbetstagare på något vis frångår de skyldigheter de har enligt anställningsavtalet är det viktigt att man som arbetsgivare inte bara agerar, utan även agerar korrekt utifrån de lagar och avtal som finns. Det är även viktigt att man som arbetsgivare agerar skyndsamt eftersom det finns preskriptionsregler att ta hänsyn till. Små bränder är i regel enklare att släcka än stora, låt det därför inte gå för lång tid innan du tar tag i problemet.
 

Frida Unander är Lexa HR:s specialist inom lön och belöning och skriver löpande artiklar inom aktuella frågor. Hon bevakar nyheter, lagändringar och trender och håller regelbundet utbildningar inom området.